Viherkuutio Oy ja #meviherkuutiolaiset vastuullisina toimijoina

Työssämme viheralan ammattilaisina meillä on mahdollisuus vaikuttaa ympäristömme terveellisyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen monenlaisissa puitteissa; kotien ja julkisten tilojen piha-alueilla, rakennustyömailla, kiinteistöhuollossa ja yhä useammin myös vapaa-ajan ympäristöissä. Toimimme noudattaen lakeja, säädöksiä ja alan ohjeita sekä kunnioittaen alan toimijoita.  

Olemme laatineet suunnitelmia, ohjeita ja mittareita työvälineiksi korkean laadun, turvallisuuden, kestävän kehityksen, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun toteutumisen varmistamiseksi toiminnassamme. 

Asiakkaitamme yhdistää tarve ja vaatimus luotettavalle, asiantuntevalle, joustavalle ja yksilölliselle palvelulle. Vastaamme yhä enemmän kestävän kehityksen vaatimuksiin. Kehittääksemme toimintaa keräämme säännöllisesti palautetta asiakkailtamme ja kumppaneiltamme. 
Oman henkilöstön lisäksi Viherkuutio Oy työllistää kausien aikana merkittävän määrän viheralan ja rakentamisen ammattilaisia ja toimii työssäoppimisen ympäristönä opiskelijoille. #meviherkuutiolaiset perehdytetään huolellisesti yrityksen toimintaan ja jokaiseen projektiin.  
Mikäli haluat lisätietoja toiminnastamme, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kestävä kehitys 

Kestävässä ympäristörakentamisessa paikka ja sen asettamat lähtökohdat; vesiolot sekä maaperän ja kasvillisuuden ominaisuudet muodostavat lähtökohdan ja myös rajoja ja ehtoja kestävän kehityksen toiminnalle. Rakentamisessa käytettävien materiaalien valinnalla ja kierrättämisellä voidaan tehdä arjen ympäristötekoja. Hankinnoilla ja hoito-osaamisella vaikutetaan ihmisten ja eläinten hyvinvointiin, energiansäästöön, ilmanlaadun ja ympäristön suojelemiseen sekä kustannustehokkaan elinkaaren toteutumiseen. 
Rakentamisen ja ylläpidon vaiheissa työskentelymenetelmien valinnalla, työkoneilla ja niiden kunnolla, hankintojen toteuttamisella ja kasvillisuuden hoito-osaamisella on keskeinen vaikutus kestävän kehityksen toteutumiseen. 

Viherkuutio Oy:n ympäristöpolitiikka 

1. Ympäristöriskien minimointi

  • Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden täyttäminen 
  • Toimintamallien luominen ja noudattaminen 
  • Hyötykäytön ja kierrätyksen edistäminen, kaatopaikkajätteen vähentäminen 
  • Tulevien ympäristövaatimusten ennakoiminen 
  • Yhteistyö

2. Tuotteiden ympäristöystävällisyys ja turvallisuus 

  • Tuotteiden ja materiaalien valinta ympäristönäkökulman kautta 

 3. Vastuullinen ympäristöimago 

  • Ympäristö- ja yhteiskuntavastuusuunnitelman ja raportin käyttöönotto ja julkaiseminen
  • Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisten asioiden edistäminen kaikessa toiminnassa
  • Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden mittaaminen ja tavoitteiden asettaminen 

Riskien arviointi

Materiaali- ja tuotehankintojen osalta ympäristöriskejä hallitaan käyttämällä sertifioituja ja tunnettuja tuotteita, joiden toimittajilta löytyvät tarvittavat dokumentit valmistuksen todentamisesta. Kasvien osalta pyritään käyttämään kotimaisia taimia aina kun se on mahdollista ja hankkeen onnistumisen kannalta järkevää. Toimittaja- ja alihankkija-arviointia tehdään jatkuvasti. Työturvallisuus on ykkösasia, johon #meviherkuutiolaiset ovat sitoutuneet. Perehdytys, välineistö, oikeat työtavat ja huolellisuus kaikessa toiminnassa ovat avainasioita turvalliseen työskentelyyn. 

Ympäristötavoitteet 

Viherkuutio Oy:n toiminnassa tavoitteena on, että kierrätys ja uudelleenkäyttö lisääntyy. Se on taloudellisesti kiinnostavaa yritykselle ja tilaajalle. Kierrätystä voidaan helposti toteuttaa erilliskeräyksin sekä lisäämällä mm. uusiomateriaalien ja luontoa vähemmän kuormittavien tuotteiden ja materiaalien käyttöä. Otamme huomioon, onko kohde uudis- vai korjausrakennustyömaa, sen laajuuden, kohdetyypin sekä sijainnin. 

Hyvällä suunnittelulla, oikein mitoitetuilla ja laadullisesti kestävillä hankinnoilla, järkevällä jätehuollolla ja resurssitehokkaalla toiminnalla pyrimme siihen, että työmailla syntyy mahdollisimman vähän materiaalihukkaa ja hukka lajitellaan mahdollisimman tehokkaasti.  

Hoitokohteissa pyritään oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella toiminnalla uudistamaan ja ylläpitämään ympäristö turvallisena ja terveellisenä. Materiaalit uudistetaan käyttöiän tai elinkaaren lopussa, mutta huollolla pyritään pidentämään materiaalien ja tuotteiden ja myös kasvillisuuden elinkaarta. Uudistamisen yhteydessä pyritään valitsemaan ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita, materiaaleja ja työtapoja. 

Erilaiset kivi/komposiittimateriaalit sekä rakentamiseen liittyvät oheismateriaalit, kuten muovit, kankaat, putket, johdot, puumateriaali jne. ja niistä ylijäävä materiaali ja aines toimitetaan kierrätykseen tai loppusijoitukseen projektille laaditun jätehuollon suunnitelman mukaisesti. Kaikki mahdollinen materiaali pyritään kierrättämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. 
Tavoitteeksi on asetettu kaiken loppujätteen välttäminen, mikä tarkoittaa käytännössä esim. työkohteessa syntyvien jätejakeiden eli erilaisten jätelajien määrittelyä ja materiaalien hyödyntämismahdollisuuksien suunnittelua etukäteen.  
 
Yhteistyössä asiakkaiden, kumppanien, toimittajien ja alan toimijoiden kanssa pääsemme askel askeleelta tavoitteita kohti!

Viherkuutio logo
Viherkuutio Oy ja #meviherkuutiolaiset olemme vihreän rakentamisen ammattilaisia. Toteutamme ja hoidamme kaikenlaisia ja -kokoisia pihoja Kymenlaakson ja Loviisan alueella. Olemme oikea kumppani vihreän fiiliksen luomisessa kaikille pihojen omistajille tai sellaiseksi haaveileville.
© 2024 Viherkuutio Oy
envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram